Документа

STATUTE

Статут        

TEATRE RULEBOOKS

Акт о процени ризика Интерни план Правила заштите од пожара
Пословник о раду НО Пословник о раду УО Правилник и пропозиције за доделу награда
Правилник о ближем уређењу
поступка јавне набавке
Правилник о канцеларијском
пословању
Правилник о коришћењу службеног возила, сопственог
возила за службено путовање...
Правилник о организацији и 
раду хигијенског одржавања
Правилник о печату и штамбиљу Правилник о попису
Правилник о правима, обавезама
и одговорностима запослених...
Правилник о превенцији и заштити
од злостављања на раду
Правилник о узбуњивању
Програм основне обуке радника
из области заштите од пожара
       

FINANCIAL PLAN AND PROGRAMME

Финансијски план и програм 2017 Финансијски план и програм 2016 - ребаланс II
Финансијски план и програм 2016 - ребаланс I Финансијски план и програм 2016
Финансијски план и програм 2015    

ANNUAL REPORTS

Годишњи извештај 2015 Годишњи извештај 2014
Годишњи извештај 2016    

PROCUREMENT PLAN

План набавки 2017 План набавки 2016 - измена I
План набавки 2016 План набавки 2015

PUBLIC PROCUREMENT

ЈНМВ 01-17 - Конкурсна документација за ФТО и ППЗ ЈНМВ-01-17 - Позив за достављање понуда
ЈНМВ 01-17 - Измена конкурсне документације ЈНМВ-01-17 - Измена конкурсне документације бр. 2
ЈНМВ 01-17 - Одлука о додели уговора ЈНМВ - 01-17 - Обавештење о закљученом уговору