Документа

 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у МПДР        

СТАТУТ

Статут        

ПРАВИЛНИЦИ О РАДУ ПОЗОРИШТА

 Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке 2021  Правилник о печату и штамбиљу Правилник о архивском пословању
Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом Правилник о превенцији и заштити
од злостављања на раду
Правилник о коришћењу пословних мобилних телефона и сим картица
Акт о процени ризика Пословник о раду Надзорног одбора Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге
Правилник о организацији и 
раду хигијенског одржавања
Правилник о коришћењу службеног возила, сопственог
возила за службено путовање...
Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама
Интерни план Правилник о попису Правилник о правима, обавезама и одговорностима у области безбедности и здравља на раду
Правилник о узбуњивању Листа категорија Правилник о условима и начину продаје позоришних улазница
Правилник заштите од пожара Пословник о раду Управног одбора Правилник о управљању информацијама (подацима) и безбедности информационо-комуникационог система Малог позоришта "Душко Радовић"
Измена и допуна Акта о процени ризка Систематизација Информатор о раду Малог позоришта "Душко Радовић"
План управљања ризицима од повреде принципа равноправности Циљеви и мере за унапређење родне равноправности Правилник о изменма правилника о организацији и систематизацији
Правилник о поклонима План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправност Циљеви и мере за остваривање и унапређење родне равнопрванпсти

 

ЗАВРШНИ РАЧУНИ

 Завршни рачун 2017 Завршни рачун 2016 Завршни рачун 2015
Завршни рачун 2018 Завршни рачун 2019 Завршни рачун 2020
Завршни рачун 2021 Завршни рачун 2022 Завршни рачун 2023

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ПРОГРАМИ

Финансијски план и програм 2022    
Финансијски план и програм 2020 Финансијски план и програм 2021
Финансијски план и програм 2018 - ребаланс II Финансијски план и програм 2019
Финансијски план и програм 2017 Финансијски план и програм 2018
Финансијски план и програм 2016 - ребаланс I Финансијски план и програм 2016 - ребаланс II
Финансијски план и програм 2015 Финансијски план и програм 2016

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ

Годишњи извештај 2022 Годишњи извештај 2023
Годишњи извештај 2020 Годишњи извештај 2021
Годишњи извештај 2018 Годишњи извештаj 2019
Годишњи извештај 2017 Годишњи извештај 2015
Годишњи извештај 2016 Годишњи извештај 2014

ПЛАН НАБАВКИ

Прва измена плана набавки за 2024. Друга измена плана набавки за 2024.
План набавки 2023 План набавки 2024
План набавки 2022 План набавк 2022 - измена I
План набавки 2021 План набавки 2021—измена I
План набавки 2019 План набавки 2020
План набавки 2017 - измена I План набавки 2018
План набавки 2017 План набавки 2016 - измена I
План набавки 2016 План набавки 2015

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 01-20 Обавештење о закљученом уговору ЈН 01-20
Конкурсна документација ЈН 01-20 Позив за понуду ЈН 01-20
Прва измена и допуна конкурсне документације 02-19 Oбавештење о закљученом уговору ЈН02-19
Позив за понуду ЈН 02-19 Kонкурсна докумантација ЈН 02-19
МПДР-Одлука о додели уговора 01-18

Обавестење о закљуценом уговору ЈНМВ 01-18

ЈНМВ-01-18 Позив на достављање понуда за набавку услуга ФТО и ППЗ Конкурсна документација за ФТО и ППЗ - Мало позориште Душко Радовић 01-18
Одлука о додели уговора Д1-2017 Obavestenje o zakljucenom ugovoru D1-17
Измена конкурсне документације Д1-17 Друга измена конкурсне документације Д1-17
ЈНМВ Д1-17- Позив за понуду октобар ЈНМВ Д1-17-конкурсна документација за набавку сценских завеса и тепиха октобар
Обустава поступка јнмв Д1-2017

Oбавештење о обустави поступка Д1-17

ЈНМВ Д1-17- Позив за понуду ЈНМВ Д1-17-конкурсна документација за набавку сценских завеса и тепиха
ЈНМВ 01-17 - Конкурсна документација за ФТО и ППЗ ЈНМВ-01-17 - Позив за достављање понуда
ЈНМВ 01-17 - Измена конкурсне документације ЈНМВ-01-17 - Измена конкурсне документације бр. 2
ЈНМВ 01-17 - Одлука о додели уговора ЈНМВ - 01-17 - Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ-01-19-Позив-на-достављање-понуда-за-набавку-услуга-ФТО и ППЗ Конкурсна-документација-за-ФТО-и-ППЗ - Мало позориште Душко Радовић 01-19

КОНКУРСИ

Јавни конкурс за именовање директора                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Завршни рачун 2022